Activitats culturals

Informació general

Les activitats per a nens es realitzaran entre el període del 3 d’octubre de 2016 al 22 de juny de 2017.

Les inscripcions es realitzaran a partir del 26 de setembre, de 8.30 a 14.30 h al Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Sant Josep (tel.: 971 801 598) i a les oficines municipals de Cala de Bou (tel.: 971 345 759) i Sant Jordi (tel.; 971 395 122).

Per inscriure’s a les activitats s’haurà de lliurar la següent documentació:
- Full d’inscripció degudament emplenat
- Fotocòpia del DNI o volant d’empadronament (per justificar el descompte per a empadronats)
- Justificant de pagament
- Si escau, document acreditatiu de trobar-se més de 7 mesos d l’atur (adults)
- Si escau, document acreditatiu de familia nombrosa, monoparental, jubilats, pensionistes o discapacitat de més del 33% . (adults)

Els pagaments s’han de realitzar abans de l’inici de les activitats. També es poden fer els pagaments en 2 terminis (el 1r abans d’iniciar l’activitat i el 2n abans del 15 de febrer de 2017).
El pagament de les quotes d’inscripció es realitzaran exclusivament per internet, a l’apartat pagament online de tributs de la pàgina web www.santjosep.org.
No es podrà començar l’activitat si no s’entrega al professor/a corresponent una còpia del full d’inscripció segellat per l’Administració.
A finals d’octubre s’anul·laran aquelles activitats en què no hi hagi una inscripció mínima d’alumnes. En aquest supòsit, l’Ajuntament ho comunicarà als alumnes que s’hi hagin inscrit per oferir-los la possibilitat d’apuntar-se a un altra activitat o bé retomar-los els diners.

Descomptes:

  • 20% en realitzar una 2a activitat de cultura (s’aplicarà el descompte en l’activitat més barata).
  • 20% al germà/na (només en les activItats extraescolars).
  • 40% per familia nombrosa, monoparental, jubilats, pensionistes o patir una discapacitat de més del 33% (presentant una fotocòpia del document justificatiu) (adults)

Els descomptes no són acumulatius; s’aplicarà sempre el descompte més gran.

Devolució de la quota
L’import de la quota de la matrícula només es retornarà si l’Ajuntament cancel·la l’activitat, o l’alumne queda exclós de l’activitat a causa de fata de places. En aquest cas, la persona interessada ha de presentar una instància als registres d’entrada de l’Ajuntament en la qual sol·licita la devolució d’aquest import, indicant-hi el número de compte en el qual s’ha d’efectuar la devolució.

Períodes de vacances
Les vacances per a totes les activitats coincidiran amb el calendari escolar 2016/17.

Activitats culturals

Restauració de mobles – Sant jordi
Patronatge i confecció – Sant Jordi
Ball modern per persones adultes – Sant Josep
Curs de collage per persones adultes – Sant jordi
Anglès intensiu per persones adultes – Sant Josep
Escoles Velles
Adult
Informàtica per persones adultes – Sant Jordi
Oficines municipals
Adult
Informàtica per persones adultes – Sant Josep
Escoles Velles
Adult
Ceràmica avançada per persones adultes – Sant Josep
CEIP L'Urgell
Adult
Ceràmica per persones adultes – Sant Agustí
Adult
Ceràmica per persones adultes – Sant Jordi
Escola d'Arts
Adult