Activitats culturals

Informació general

Les activitats es realitzaran entre el període del 2 d’octubre de 2017 al 21 de juny de 2018.

Les inscripcions es realitzaran a partir del 25 de setembre, de 8.30 a 14.30 h al Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Sant Josep (tel.: 971 801 598) i a les oficines municipals de Cala de Bou (tel.: 971 345 759) i Sant Jordi (tel.; 971 395 122).

Per inscriure’s a les activitats s’haurà de lliurar la següent documentació:
- Full d’inscripció degudament emplenat
- Fotocòpia del DNI o volant d’empadronament (per justificar el descompte per a empadronats)
- Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (per activitats infantils)
- Si escau, document acreditatiu de trobar-se més de 6 mesos d l’atur (per activitats de persones adultes)
- Si escau, document acreditatiu de familia nombrosa, monoparental, jubilats, pensionistes o discapacitat de més del 33% .
- Justificant de pagament

Els pagaments s’han de realitzar abans de l’inici de les activitats. A les activitats infantils i algunes de les de persones adultes es poden fer els pagaments en 2 terminis (el 1r abans d’iniciar l’activitat i el 2n abans del 16 de febrer de 2018).
El pagament de les quotes d’inscripció es realitzaran exclusivament per internet, a l’apartat pagament online de tributs de la pàgina web www.santjosep.org.
No es podrà començar l’activitat si no s’entrega al professor/a corresponent una còpia del full d’inscripció segellat per l’Administració.
S’anul·laran aquelles activitats en què no hi hagi una inscripció mínima d’alumnes. En aquest supòsit, l’Ajuntament ho comunicarà als alumnes que s’hi hagin inscrit per oferir-los la possibilitat d’apuntar-se a un altra activitat o bé retomar-los els diners.

Descomptes:

  • 20% en realitzar una 2a activitat de cultura (s’aplicarà el descompte en l’activitat més barata).
  • 20% al germà/na apuntat/da a la mateixa activitat (només en les activitats extraescolars).
  • 40% per familia nombrosa, monoparental, jubilats, pensionistes o patir una discapacitat de més del 33% (presentant una fotocòpia del document justificatiu) (adults)

Els descomptes no són acumulatius; s’aplicarà sempre el descompte més gran.

Devolució de la quota
L’import de la quota de la matrícula només es retornarà si l’Ajuntament cancel·la l’activitat, o l’alumne queda exclós de l’activitat a causa de fata de places. En aquest cas, la persona interessada ha de presentar una instància als registres d’entrada de l’Ajuntament en la qual sol·licita la devolució d’aquest import, indicant-hi el número de compte en el qual s’ha d’efectuar la devolució.

Períodes de vacances
Les vacances per a totes les activitats coincidiran amb el calendari escolar 2017/18.

Activitats culturals

TALLERS DE CONVERSA ESTIU 2018
Monogràfics de fotografía – Sant Jordi
Oficines municipals
Adult
Restauració de mobles – Sant jordi
Escola d'Arts
Adult
Patronatge i confecció – Sant Jordi
Escola d'Arts
Adult
Ball modern per persones adultes – Sant Josep
Escoles Velles
Adult
Ball modern per persones adultes – Sant Jordi
Adult
Curs de collage per persones adultes – Sant jordi
Centre social
Adult
Anglès per persones adultes – Sant Josep
Escoles Velles
Adult
Informàtica per persones adultes – Sant Jordi
Oficines municipals
Adult
Informàtica per persones adultes – Cala de Bou
Adult