Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep executarà una nova faixa contra-incendis a Cala Vedella i realitzarà el repàs de la faixa del Camí de Cas Colls.

6 abril, 2018

El municipi de Sant Josep de sa Talaia acull algunes de les masses forestals més extenses de l’illa d’Eivissa. L’abandonament de conreus, la pràctica desaparició d’activitats d’aprofitament dels boscos, la fragmentació del territori i el desenvolupament urbanístic en zones forestals han produït, durant els últims anys, un augment important del risc d’incendi forestal.

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, conscient d’aquest risc, està executant faixes contra-incendis (talla-focs) a les vies de comunicació de la seva titularitat. Per poder determinar les prioritats a l’hora d’executar-les i les característiques d’aquestes es compta amb l’assessorament i col·laboració dels tècnics d’IBANAT i Agents de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

Fruit d’aquesta col·laboració, IBANAT ha elaborat un projecte per tal que l’Ajuntament pugui realitzar la faixa d’autoprotecció de la carretera de Cala Vedella Sud (PMV-803-1). Les feines tendran un cost d’execució  de més d’11.800 euros i una durada d’un més aproximadament, començant a partir de finals d’abril i estenent-se durant el mes de maig.

La realització d’aquesta faixa d’autoprotecció d’incendis forestals ha de permetre, en primer lloc,  prevenir possibles ignicions relacionades amb el trànsit de vehicles, tot facilitant les condicions d’evacuació i d’accés a la zona de Cala Vedella Sud en cas d’incendi i  així possibilitar actuacions d’extinció d’incendis ancorades a la carretera, sempre que les condicions de l’incendi ho permetin. D’aquesta manera serà possible defensar les urbanitzacions de Cala Vedella, Cala Carbó, Sierra Mar entre d’altres, així com edificacions aïllades de la zona d’incendis amb rumb oest i sa Serra de Ses Roques Altes i sa Serra de sa Talaia de Sant Josep d’incendis amb rumb est.

A causa de la longitud de la carretera, enguany es realitzarà un tram d’uns 900 metres anteriors al desviament de Cala d’Hort i en anys posteriors es realitzaran els altres trams. D’altra banda, es preveu realitzar un repàs a la faixa del camí de Cas Colls,  eliminant la vegetació arbustiva que hagi pogut créixer des de la seva execució el passat 2013.

D’acord amb les directrius establertes pel Govern de les Illes Balears l’execució de la faixa de la carretera de Cala Vedella Sud  abastarà 900 metres de longitud amb una amplada de 20 metres (10 metres a banda i banda de la carretera).

També s’aprofitarà per realitzar el desbrossament d’arbustos i matolls, mantenint, amb especial  cura, les  espècies protegides o individus que es consideri adequat mantenir.

També es farà una tala d’arbres menors, malalts, morts, torts i propers a la carretera, i de la resta d’arbres fins a reduir-ne la densitat o fins a aconseguir una separació de peus adults d’uns 8 metres i la no tangència de copes, mantenint les savines. D’igual  manera es realitzarà una poda dels arbres restants fins a 2/3 de l’alçada de l’arbre  i fins a un màxim de 5 metres.

 El material llenyós retirat d’aquesta faixa (troncs i branques) serà triturat i emprat com a combustible a la caldera de biomassa de la piscina de Sant Josep. D’aquesta manera es redueix la dependència de combustibles fòssils d’aquesta instal·lació, s’utilitza matèria primera de proximitat i es redueix la contribució en les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de destrucció de la capa d’ozó.

L’Ajuntament també vol recordar als vesins i  vesines del municipi que poden executar faixes de protecció dels seus habitatges en cas que es trobin en zones forestals o d’interfase urbà-forestal. Per fer-ho només cas sol·licitar autorització a l’administració (Govern Balear si és sòl rústic i Ajuntament si és sòl urbà) que determinarà les condicions adequades per reduir al màxim el risc de propagació d’incendi.

Des de l’Ajuntament es vol agrair especialment  a IBANAT i als Agents de Medi Ambient la bona feina i predisposició en aquesta matèria i als propietaris de les finques per permetre la realització d’aquesta faixa, que pot ser clau en cas que es declari un incendi a la zona.

Cala Vedella - Estat actual (3)     Cala Vedella - Estat actual (4) Faixa 2018 - Detall Faixa 2018 - General