Convocatòria del procedimet negociat amb publicitat, per a la contractació de les obres del “Proyecto modificado de urbanización del solar municipal de Can Costera para centro de salud, en el nucleo de Sant Josep”

1 novembre, 2013

Dilluns, 05 de Desembre de 2011, 13:00

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2011, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procedimet negociat amb publicitat, per a la contractació de les obres del “Proyecto modificado de urbanización del solar municipal de Can Costera para centro de salud, en el nucleo de Sant Josep”, conforme a les següents dades:

 

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Departament de contractació.
2. Domicili: C/Pere Escanellas, 12
3. Localitat i Codi Postal. Sant Josep de sa Talaia. Illes Balears, CP07830.
4. Telèfon: 971800125
5. Telefax: 971800221.
6. Correu electrònic: secretaria@santjosepdesatalaia.cat
7. Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: www.santjosepdesatalaia.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals a comptar a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el Pertil del contractant.

d) Nombre d’expedient: 76/2011

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Contracte d’obres.
b) Descripció de l’objecte: Contractació de les obres del “Proyecto modificado de urbanización del solar municipal de Can Costera para centro de salud, en el nucleo de Sant Josep”

c) Lloc d’execució/lliurament
1. Domicili: C/ Pere Escanelles, 12
2. Localitat i Codi Postal: Sant Josep de sa Talaia, 07830.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.
c) Criteris d’Adjudicació

Millora de l’oferta econòmica …………. Fins a 50 punts
Millores valorades proposades:……….. Fins a 25 punts
Millora del termini d’execució …………..Fins a 15 punts.
Millora del termini de garantia …………… Fins a 10 punts

4. Pressupost base de licitació.

a) Import net 87.347,63 €. IVA 18% 15.722,57 €. Import total 103.070,20 €.

5. Garantia exigides. Definitiva (5 % de l’import d’adjudicació).

6. Requisits específics del contractista:
a) Classificació del contractista: D’acord amb el que preveu l’art. 54 de la Llei 30/07, no precisa classificació de contractista.
b)Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional.
c)Altres requisits específics.

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir del següent a la data de la publicació del present anunci en el Perfil de contractant.
b) Modalitat de presentació.

c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Departament de contractació.
2. Domicili: C/Pere Escanellas, 12
3. Localitat i Codi Postal. Sant Josep de sa Talaia. Illes Balears, CP07830.
4. Adreça electrònica: secretaria@santjosepdesatalaia.cat

8. Obertura d’ofertes:
a) Adreça. Carrer Pere Escanelles, 12
b) Localitat i Codi Postal: Sant Josep de Sa Talaia, Illes Balears, CP 07830

 

Sant Josep de sa Talaia, 5 de desembre de 2011.

L’Alcalde

Signatura. : Josep Marí Ribas.

Descàrregues

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Documentació projecte