Exp. 50/17.- Servei contractació de les autoritzacions d’explotacions d’instal·lacions de temporada de platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021.

Data de publicació: 27 febrer, 2018

Última modificació: 13 març, 2018


Publicació: 13/03/18

Anunci suspensió licitació platges

Publicació: 08/03/18

APROVACIÓ DE CORRECCIONS DE L’ANNEX I i ACLARIMENTS AL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO ADMINISTRATIVES, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE FEBRER DE 2018, SOBRE AUTORITZACIONS TEMPORALS A LES PLATGES.

Resolució consultes formulades sobre el PCAP.

S’han detectat i corregit errors a:

Lots 3 i 6 ( S’Estanyol)

Lots 75,77 i 86 (Platja den Bossa)

S’adjunta Annex I del PCAP amb la relació CORREGIDA dels Lots i cànons

ANEXO I. CÁNONES corregido 08-03-18

ANUNCI  DE RECTIFICACIÓ PUBLICAT EL 28 DE FEBRER DE 2018.

En data 27 de febrer de 2018, es publica el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques que ha de regir el “Servei contractació de les autoritzacions d’explotacions d’instal·lacions de temporada de platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021”.

Advertits diversos errors numèrics i aritmètics en el PCAP, en el PPT i en els annexos, es publica en el perfil del contractant les següents esmenes i rectificacions: 

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

1º Es publica correctament l’annex I que rectifica el preu del lot 20 i el lot 68.

ANEXO I. CÁNONES

2º Es publica correctament l’annex VII que rectifica la clàusula a) ponderació dels criteris socials

ANEXO VII.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

S’ha inclos l’annex III que no es va publicar en aquesta versió i a continuació es publica el PPT complert:

PPTP Català complet firmat RECTIFICAT Annex III

PUBLICACIÓ DATA 27 DE FEBRER DE 2018.

Aprovació de l’expedient de contractació del “Servei contractació de les autoritzacions d’explotacions de instal·lacions de temporada de platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021.

BOIB núm.26 de 27 de febrero de 2018.

El termini per a la presentación d’ofertes es de 20 dies naturals a comptar a partir del següent a la data de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el dia 20 de març de 2018

PCAP Complet firmat CAT_firmado

PPTP Complet firmat CAT__firmado (Modificat, afegit annex III, consultar plec complert publicat en data 28/02/18

ANNEXOS

ANNEX I. DESCRIPCIÓ DE LOTS I CÀNONS (Modificat, consultar annex publicat en data 28/02/18)
ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANNEX III. MODEL DE DECLARACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
ANNEX IV. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
ANNEX V. MODEL D’OFERTA TÈCNICA PER A LOTS TIPUS A HAMAQUES I PARA-SOLS
ANNEX VI. MODEL D’OFERTA TÈCNICA PER A LOTS TIPUS B ELEMENTS NÀUTICS
ANNEX VII. MODEL D’OFERTA TÈCNICA PER A LOTS TIPUS C QUIOSCS (Modificat, consultar annex publicat en data 28/02/18)
ANNEX VIII. RELACIÓ D’ASSOCIACIONS D’INTERÈS SOCIAL I COMUNITARI
ANNEX IX. RELACIÓ D’ASSOCIACIONS MEDIAMBIENTALS
ANNEX X. COMPROMÍS UNIÓ TEMPORAL D’empreses
ANNEX XI. MODEL D’AVAL