Exp. 55/16.- Projecte pavimentació de carrers a Cala Tarida: carrers de la Cirvia, Cala Tarida, Carrer Zamora, Sa Barda i Coralmar, TM Sant Josep de sa Talaia”.

7 desembre, 2016

Data 07.12.16

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte pavimentació de carrers a Cala Tarida: carrers de la Cirvia, Cala Tarida, Carrer Zamora, Sa Barda i Coralmar, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 153 de 6 de desembre de 2016.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 21 de desembre de 2016.

PROJECTE COMPLET

Plec clàusules administratives carrers Cala Tarida_firmado