EXP. 78/17: Projecte de millora del sistema de climatització piscina coberta Sant Josep de sa Talaia.

29 setembre, 2017

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte de millora del sistema de climatitació piscina coberta  de Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 119 de 28 de setembre de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 20 d’octubre  de 2017.

PROJECTE FIRMAT climatització piscina

pliego obras abierto climatització_firmado