Exp. 89/17.- Projecte de reforç paviment dels carrer Minyo, Pica-soques i Dofí a Sa Carroca, Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.

30 novembre, 2017

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte de reforç paviment dels carrers Minyo, Pica-soques i Dofí a Sa Carroca, Sant Jordi, Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 146 de 30 de novembre de 2017.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 26 de desembre  de 2017.

PROJECTE Carrer Minyo

pliego obras abierto Carrer Minyo_firmado