Exp. 91/17. Contractació sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

11 gener, 2018

Anunci suspensió procediment

Anunci 14608 BOIB núm. 5

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació dels “Sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 5 de 11 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 15 días naturals a comptar a partir del seguent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 26 de gener de 2018.

Plec clàusules administratives telecomunicacions_firmado

PPT Sant Josep de sa Talaia telecomunicacions