ANUNCI D’APROVACIÓ PROVISIONAL EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA CAIB

Data de publicació: 2 octubre, 2018


El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2018,  va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola Municipal i banda de música Can Blau

I en compliment del que es disposa en l’article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 121, de 2 d’octubre de 2018), perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament http://santjosep.sedelectronica.es.

Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest  Acord.