ANUNCI DE COBRANÇA EN PERÍODE VOLUNTARI ANY 2017

Data de publicació: 14 juliol, 2017


Sergio Carrasco Mayans, tresorer i cap del Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

FAIG SABER

Que el termini d’ingrés en període voluntari dels tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva corresponents a l’any 2017, detallats a continuació, serà el comprès entre el dia 1 d’agost i el dia 20 d’octubre de 2017.

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-        TAXES PER RECOLLIDA DE FEMS, CLAVEGUERAM, PUBLICITAT, AIXÍ COM PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA D’APARCAMENT

Les persones contribuents afectades podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris durant els dies hàbils compresos entre l’1 d’agost i el 20 d’octubre, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores, a les dependències municipals de Sant Josep (oficines centrals de l’Ajuntament), Sant Jordi i Cala de Bou.

Així mateix, els interessats podran realitzar el pagament dels seus deutes tributaris a través del portal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a l’adreça http://www.santjosep.org

El període executiu s’iniciarà el dia següent d’haver finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes s’efectuarà pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al pagament, meritant a partir d’aquest moment els recàrrecs legals i els interessos de demora d’acord amb els criteris establerts als articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

DOMICILIACIONS: Els rebuts corresponents a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost sobre Activitats Econòmiques, així com els corresponents a taxes es cobraran a partir del dia 16 d’agost de 2017. Els rebuts corresponents a la resta de tributs s’enviaran per al seu cobrament a partir del dia 16 de setembre de 2017.