Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de cfgs durant el curs 16/17

Data de publicació: 11 setembre, 2017

Última modificació: 19 desembre, 2017


El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.

Extracte de l’aprovació per la junta de govern local

BOIB

ANNEX I

ANNEX II

Full transferencia bancaria

Decret nomenament instructora

Llista provisional d’admesos i exclosos per participar en el procediment  ( publicat 20/10/17)

Nomenament membres òrgan col·legiat (31/10/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos per participar en el procediment.pdf (08/11/2017)

ACTA 1 ÒRGAN COL·LEGIAT (13/11/2017)

Informe 3 òrgan instructor proposta de concessió provisional premis (13/11/2017)

Acta òrgan col·legiat. Informe sobre al·legacions presentades a la proposta de concessió provisional (19/12/17)

ACORD CONCESSIÓ DEFINITIVA PREMIS (19/12/17)