Exp. 131/17.- Projecte renovació xarxa d’abastament aigua zona Sa Caleta i reubicació zona Domini Públic, Sant Jordi

Data de publicació: 28 novembre, 2017


En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 145 de 28 de novembre de 2017 es va publicar anunci d’exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte de renovació de la xarxa municipal d’abastament d’aigua a la zona de Sa Caleta o reubicació de la mateixa a la Zona de Domini Públic, Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.”

Es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB.

Finalitza el 21 de desembre de 2017.

Projecte complet