Exp. 14/17.- Projecte de desviament de serveis de sanejament del bombeig de Punta Xinxó, Sant Agustí, TM Sant Josep.

Data de publicació: 13 març, 2017


En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 30 de 11 de març de 2017,  es va publicar anunci d’exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte de desviament de serveis de sanejament  del bombeig de Punta Xinxó, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.”

Se sotmet a informació pública un termini de quinze dies comptadors des del següent al de la publicació en el BOIB i finalitza el 27 de març de 2017.

Proyecto Completo