Exp. 2495/2018 d’activitats i urbanisme

Data de publicació: 10 juliol, 2018


Exp. 2495/2018 d’activitats i urbanisme

A  N  U  N  C  I

L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, amb CIF P-07.04800-B, ha iniciat les actuacions preparatòries del procediment de tramitació permís d’instal·lació i d’obres per a l’activitat permanent menor d’UNITAT BÀSICA DE SALUT DE CALA DE BOU, a ubicar a l’Av. Sant Agustí, 82, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, d’aquest terme municipal, amb projecte integrat d’activitat redactat pel tècnic Sr. MANUEL DOMÉNECH GAMITO, amb visat núm. 144403/0001 de data 08.05.18, projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sr. JAVIER PALLEJÀ TORRECILLA, de data abril 2018, amb estudi de seguretat i salut, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. FRANCESC RIBAS TUR, de data abril 2018.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l’expedient al Departament d’Urbanisme i Activitats d’aquest Ajuntament (c/ de Pere Escanellas, 12-16) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació a la web del present anunci.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

Sant Josep de sa Talaia,

ANUNCI EXPOSICIO PUBLICA S_ART.40 LLEI 7_2013