Exp. APJ-19/17 d’activitats i urbanisme

Data de publicació: 10 agost, 2017


Exp. APJ-19/17 d’activitats i urbanisme

A  N  U  N  C  I

SINGLE SONGS AND PEOPLE DIVERTION, S.L., amb CIF. B-57.283.707, ha sol·licitat permís d’instal·lació sense obres per a l’ampliació de l’activitat permanent major de BAR RESTAURANT, amb la denominació comercial de “Coco Beach”, a ubicar a la carretera de Platja d’en Bossa, s/n, parroquia de Sant Jordi de ses Salines, d’aquest terme municipal, amb projecte i annexos redactats pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARI, amb visats núm. 139314/0008 de data 06.04.17, i núm. 139314/0010 de data 29.06.17.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l’expedient al departament d’Urbanisme i Activitats d’aquest Ajuntament (c/ de Pere Escanellas, 12-16) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

Sant Josep de sa Talaia,  3 d’agost de 2017.

EL REGIDOR D’URBANISME I ACTIVITATS

(Per delegació Decret 969/16)

Sign.: Ángel Luis Guerrero Domínguez.

Exp. en PDF i  signat: ANUNCI EXP. APJ-19.17