Exp. APJ-49/16 d’activitats i urbanisme

Data de publicació: 3 octubre, 2017


A  N  U  N  C  I

El Sr. JUAN ANTONIO TORRES FERRER ha sol·licitat permís d’instal·lació sense obres per a l’activitat permanent major d’ESCOLA ESPORTIVA NÀUTICA D’ESQUÍ, ESQUÍ BUS, I UNA ZONA D’UMBRACLE, a ubicar a la Platja de Port des Torrent, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, d’aquest terme municipal, amb projecte redactat pels tècnics, Sres. IRENE i TERESA MARTÍNEZ TORRES, de data 13.06.16.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l’expedient al Departament d’Urbanisme i Activitats d’aquest Ajuntament (c/ de Pere Escanellas, 12-16) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

Sant Josep de sa Talaia,  29 de setembre de 2017

EL REGIDOR D’URBANISME I ACTIVITATS

(Per delegació Decret 969/16)

Sign.: Ángel Luis Guerrero Domínguez

Exp. en PDF i  signat: ANUNCI EXP. APJ-49.16 2017-10-03_1152_1