Exp. APJ-76/16 d’activitats i urbanisme

Data de publicació: 5 setembre, 2017


A N U N C I

HELADOS Y POSTRES, SA, amb CIF. A-01.274.067, ha sol·licitat permís d’instal·lació i d’obres per a l’activitat permanent major d’EMMAGATZEMATGE, DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES D’ALIMENTARIS, DE CONGELATS I OFICINA SEU DE L’EMPRESA, amb la denominació comercial de “Nestlé”, a ubicar a l’edificació situada a la carretera de l’Aeroport, km. 7, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, d’aquest terme municipal, amb projecte i annexos redactats pel tècnic, Sr. ANTONIO ROIG MARÍ, amb visats núm. 141079/0001 de data 01.09.16, núm. 141079/0002 de data 31.01.17, i núm. 141079/0003 de data 17.08.17.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l’expedient al Departament d’Urbanisme i Activitats d’aquest Ajuntament (c/ de Pere Escanellas, 12-16) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.
La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

Sant Josep de sa Talaia, 1 de setembre de 2017

EL REGIDOR D’URBANISME I ACTIVITATS
(Per delegació Decret 969/16)

Sign.: Ángel Luis Guerrero Domínguez

Exp. en PDF i signat