Expt.43/17.- Bases per la convocatòria creació d’una borsa de llicenciats/graduats en arquitectura o equivalent.

Data de publicació: 16 maig, 2017


La Junta de Govern, en sessió celebrada el 20 d’abril de 2017, va aprovar les bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de llicenciats/graduats en arquitectura o equivalent, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Les mateixes han estat publicades al BOIB núm. 58 de 13 de maig de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOIB.

BOIB Català