Pla d’actuació en transport públic de viatgers: Desestimació al·legacions

Data de publicació: 13 abril, 2018


ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent feta el dia 13 d’abril de 2018, per unanimitat dels assistents ha ACORDAT:
1r.- Desestimar, basant-se en l’informe jurídic emès en data 10 d’abril de 2018, l’al·legació presentada per Vicente Juan Torres Ribas en representació del Grup Alternativa Insular al Pla d’actuació en transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019.
2n.- Notificar el present acord amb els recursos que correspongui.
3r.- Publicar l’anunci en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.
4t.- Continuar amb els tràmits necessaris per tal que pugui iniciar-se al principi de la temporada estival, el Pla d’actuació en Transport públic de Viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019 del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Sant Josep de sa Talaia, 13 d’abril de 2018.
L’ALCALDE,

Sign. Josep Marí Ribas