Residuos

A continuació trobareu informació sobre els diferents tipus de gestió de residus al municipi de Sant Josep de sa Talaia. Hi podeu accedir clicant sobre la temàtica que més us interessi.

1. Informació general

1.1.-Recollida selectiva de paper-cartó, vidre, envasos lleugers i RSU

Al municipi de Sant Josep de sa Talaia es realitza la recollida separada de les fraccions de paper-cartró, vidre, envasos lleugers i RSU (fracció de rebuig).

 • Contenidor blau: Caixes de cartró, fulls de paper usat diaris, revistes, envasos i embalatges de cartró, bosses de paper, etc.
 • Contenidor verd: Botelles de vidre, pots de conserves de vidre i flascons de vidre.
 • Contenidor groc: Botelles de plàstic, tetrabrics, llaunes de beguda, llaunes de conserva, safates de porexpan, paper d’alumini, bosses de plàstic, etc.
 • Contenidor gris: En el contenidor gris hem de dipositar els residus que no corresponen a cap de les fraccions selectives ni tinguin un sistema específic de recollida: restes de menjar, bolquers, jugarois, cd, etc.

1.2.-Gestió dels residus

Residus sòlids urbans (RSU o residus en massa)
Aquests residus actualment es duen al dipòsit controlat de Ca na Putxa a Eivissa.

Paper-cartó, vidre i envasos lleugers de recollida selectiva
Són aquells residus per als quals s’han establert uns circuits de recollida selectiva al carrer mitjançant contenidors de diferents colors (blau, verd i groc).
Els residus recollits mitjançant els contenidors de carrer es duen a la Planta de transferència provisional, ubicada al costat de la central tèrmica de GESA, des d’on s’expedeixen als diferents recuperadors o gestors d’aquests materials.

Residus de la construcció i demolició (RCD) i inerts
Es consideren RCD els residus característics de les obres de construcció i demolició (runes, enderrocs, terres d’excavació, materials d’aïllament, etc.).
Els habitants del municipi poden portar petites quantitats de residus inerts procedents de petites reformes domèstiques, lliures d’altres residus (plàstics, etc.), a les deixalleries de Cala de Bou i Can Guerxo.
Si es troben en majors quantitats, es dipositaran, per a una correcta gestió, en un dipòsit controlat de residus inerts destinat a la restauració de pedreres inactives.
Els RCD amb presència d’impropis hauran de passar prèviament per un pretractament de triatge per tal de separar tots els impropis abans de la seva deposició.

Informació sobre abocaments incontrolats i gestors de residus de construcció

Restes de jardineria i poda
Aquests residus provenen de les activitats de manteniment dels jardins i espais verds municipals, així com de la neteja de boscos i finques privades. És un residu bàsicament orgànic, amb un alt contingut en fibra, per la qual cosa és ideal com a material estructurant en instal·lacions de compostatge.
Els habitants del municipi poden portar aquests residus a les deixalleries de Cala de Bou o Can Guerxo.
Una vegada allí, aquests residus es gestionen per mitjà d’una empresa que els destina a l’elaboració de compost o la fabricació de biocombustible.

Residus voluminosos i electrodomèstics
Es consideren residus voluminosos aquells residus assimilables a municipals que, a causa de les seues característiques (dimensions, pes, propietats,etc.), no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida com, per exemple, matalassos, neveres, mobiliari, etc.
Aquests residus es gestionen per les següents vies:

 • Els residus voluminosos i electrodomèstics que estiguin en bon estat es poden reutilitzar per mitjà de Fundació Deixalles, que realitza recollides gratuïtes a domicili (Tel. 971 191 118).
 • En cas de no poder tenir un altre ús, els habitants del municipi poden portar aquests residus gratuïtament a les Deixalleries de Can Guerxo o Cala de Bou.
 • Per altra banda, poden ser recollits pels serveis municipals de residus. Per gaudir d’aquest servei cal trucar prèviament al tel. 971318485 (Herbusa)

Els electrodomèstics i altres residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) no reutilitzables són enviats al centre logístic per a la seva descontaminació i reciclatge. Així mateix la ferralla es lliura a una empresa per al seu reciclatge.
Els residus voluminosos que no són reutilitzables o reciclables es tracten a les instal·lacions de Ca na Putxa on se seleccionen i es trien els productes valoritzables i es disposa el rebuig triturat al dipòsit controlat.

Residus perillosos
Són aquells residus que contenen alguna substància o element que requereix d’un tractament específic de descontaminació per tal de reduir la seua perillositat. Entre els residus perillosos que es poden generar en l’àmbit domèstic destaquen:

 • Olis
 • Pintures i vernissos
 • Productes de neteja
 • Piles i bateries usades, etc.

Els habitants del municipi poden portar aquests residus gratuïtament a les Deixalleries de Can Guerxo i Cala de Bou.
Una vegada allí, la gestió d’aquests residus es realitza a través de gestors autoritzats que els sotmeten als processos de tractament i descontaminació necessaris.
Les empreses que generin algun d’aquests tipus de residus han de posar-se en contacte amb el Punt d’Informació Ambiental (PIA) del Govern Balear (telèfon gratuït: 900 15 16 17 o al seu web), per tal de conèixer els tràmits a seguir per a la correcta gestió d’aquests residus.

Vehicles al final de la vida útil (VFU)
Són aquells vehicles de motor el propietari dels quals se’n vol desprendre. Atesa la complexitat dels elements que conformen un VFU, i la perillositat d’alguns dels seus components (combustible, refrigerants, líquid de frens, etc.), cal que siguin gestionats correctament. És per aquest motiu, que per poder donar de baixa un VFU, cal dur-lo a un Centre autoritzat per a la seua recepció i descontaminació.
La gestió d’aquests residus es realitza a través de gestors de residus autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.
Per obtenir més informació sobre la gestió d’aquesta mena de residus podeu consultar el Punt d’Informació Ambiental del Govern Balear (telèfon gratuït: 900 15 16 17 o pàgina web).

 

2. Productors singulars de residus

Què són els productors singulars de residus?
Els productors singulars de residus són comerços, hotels, restaurants, naus industrials i altres establiments del municipi que produeixen un volum important de residus.
Els residus generats seran recollits per part dels serveis municipals. Per disposar del servei de recollida els productors singulars han d’estar inscrits en el registre de productors singulars de residus del municipi.

Quines obligacions tenen?
Els productors singulars de residus (hotels, restaurants, naus industrials i altres establiments o comerços) tenen l’obligació de disposar dels contenidors necessaris per cobrir el volum de residus que generen.

 • Tots els contenidors han d’estar correctament retolats amb el nom de l’establiment i homologats amb el sistema de recollida municipal de residus.
 • Si els contenidors no són del color corresponent, es retolaran també amb el nom de la fracció de residus que contenen.
 • El cartró ha d’estar completament plegat i dipositat en una gàbia metàl·lica o en un contenidor per a paper i cartró.
 • Els recintes de contenidors han d’estar en bon estat de neteja i manteniment.
 • La neteja i manteniment dels contenidors i dels recintes correspon al seu propietari.
 • Els contenidors o gàbies es trauran a darrera hora del dia i s’entraran de nou a l’interior abans de les 9 del matí.

residus_singulars_1 residus_singulars_2 residus_singulars_3 residus_singulars_4

Documents relacionats

Esquema de freqüències de recollida a productors singulars

Full d’inscripció al registre de productors singulars del municipi

3. Deixalleries

Una deixalleria és un espai pensat perquè els habitants hi puguin portar tota una sèrie de residus per als quals no existia fins al moment cap circuit clar de recollida ni una gestió ambiental correcta.
L’Ajuntament de Sant Josep ha posat en funcionament 2 deixalleries al municipi, una a Cala de Bou (darrera l’antic restaurant El Ruedo) i una altra a Sant Jordi (al costat de la zona esportiva de Can Guerxo). Aquestes deixalleries es van posar en marxa a finals de setembre de 2010 i han estat funcionant des d’aleshores.

Les deixalleries de Can Guerxo i de Cala de Bou són d’ús exclusiu per a habitants del municipi de Sant Josep de sa Talaia. L’ús de les deixalleries és gratuït. Els particulars poden dur qualsevol residu que es generi als seus domicilis i que sigui admissible a la deixalleria. Les empreses poden dur ferralla, tot tipus d’aparells elèctrics, olis vegetals, bateries de plom, fluorescents, etc; però no poden dur residus industrials o perillosos així com tampoc runes, restes de poda i jardineria o voluminosos, que hauran de gestionar al seu càrrec.

En un futur les deixalleries de Sant Josep de sa Talaia es mancomunaran amb la resta de deixalleries (6 en total) per tal que totes funcionin amb els mateixos criteris, que tots els habitants de l’illa d’Eivissa les puguin utilitzar i per tal de reduir els costos de la seva gestió.

Per arribar a les deixalleries del municipi només heu de seguir aquests cartells:

cartell_deixalleria

Per a més informació podeu consultar el díptic amb la informació de les deixalleries:

portada_diptic_deix

4. Recollida d’oli

diptic_oli_vegetal

Des de l’any 2010 s’ha posat en marxa el sistema de recollida d’oli de cuina domèstic per mitjà de la distribució pel municipi de 10 contenidors de recollida d’oli usat.
Els punts de localització dels contenidors i el seu procediment d’ús es poden consultar en el díptic informatiu sobre la recollida d’oli domèstic al municipi.
A més d’aquests punts de contenidors de recollida, disposeu també de les deixalleries com a lloc d’entrega de l’oli de cuina.

 

 

 

recollida_oli

5. Estadístiques

Tot seguit us mostrem les estadístiques de residus del municipi des de l’any 2003, on es pot veure l’evolució de la recollida selectiva de diferents materials i de la generació de residus.

Estadístiques Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Per obtenir informació estadística sobre generació de residus l’illa d’Eivissa podeu consultar la pàgina web del Consell d’Eivissa.