EXTRACTE DEL ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 01/10/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 01 D’OCTUBRE DE 2021.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Acta sessió ordinària feta el dia 17 de setembre de 2021 i acta sessió extraordinària feta el dia 27 de setembre de 2021.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 24 factures per import de 473.904,99 €.

3.- Prorrogar les llicències de taxi estacionals per a la temporada 2021, des del dia 1 d’octubre de 2021 fins al 15 d’octubre de 2021.

4.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer de Cas Vido, 9-11, TM de Sant Josep de sa Talaia.