EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 04/08/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 04 D’AGOST DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 13/23, sessió ordinària de 21 de juliol.

2.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i aljub, enderroc d’aljub i execució d’obres de dotació d’infraestructures a la parcel·la per assolir la condició de solar. C. del Falcó, 8, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

3.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, i obertura d’un nou camí d’accés. Finca Joan Bernat, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Concessió de llicència urbanística. Enderroc de piscina, sala tècnica, paviment exterior i mur de pedra. C. Cabussó, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Resolució d’expedient de procediment de restabliment de la legalitat urbanística i sancionador.

6.- Estimació de la petició efectuada per CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP, SL, en relació amb la liquidació de l’art. 7.7 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, en l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2022, de concessió de llicència d’obra.

7.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local d’11 de novembre de 2022, de resolució d’expedient sancionador.

8.- Prestacions econòmiques de Serveis Socials.