EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 06/10/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 06 D’OCTUBRE DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 15/23, sessió ordinària de 08 de setembre.

2.- Pròrroga Pla d’actuació en transport públic de viatgers en vehicle turisme anys 2022-2023, per a l’any 2024.

3.- Aprovació del conveni per als anys 2023-2025 amb l’entitat IBIFOR, SA.

4.- Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l’àrea d’actuació 5.2 de les NS de planejament municipal.

5.- Aprovació definitiva del conveni urbanístic de gestió per a monetització de l’aprofitament urbanístic corresponent a administració de l’ordenació AA 5.2 de les NS de planejament municipal.