EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 08/09/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 08 DE SETEMBRE DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 14/23, sessió ordinària de 04 d’agost.

2.- Desestimació del Recurs de Reposició interposant pel Sr. Manuel Alcaide, en representació del Sr. Christian Johanes Gerardus Roetgering, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2022, de resolució d’expedient sancionador per infracció urbanística.

3.- Expedient sancionador incoat contra l’entitat Paradise Ibiza Pool Bar, SL.

4.- Expedient sancionador incoat contra l’entitat Paradise Ibiza Pool Bar, SL.

5.- Expedient sancionador incoat contra l’entitat Ibiler, SA.

6.1.- Prestacions econòmiques de Serveis Socials.

6.2.- Resolució del procediment de restabliment de la legalitat urbanística infringida i sancionador.