EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 10/11/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 17/23, sessió ordinària de 27 d’octubre.

2.- Sol·licitud autorització instal·lacions de serveis de temporada en domini públic marítimo-terrestre per activitat de lloguer de motos nàutiques a Punta Xinxó i Cala Bassa, a petició d’Altair Nàutica, SL.

3.- Aprovació de l’Oferta d’ocupació Pública per a l’any 2023.

4.- Concessió de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres, en relació a la llicència atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. C. Torrent, Vista Alegre, parròquia d’Es Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Reforma de la part legal de l’habitatge unifamiliar aïllat. Polígon 14, zona d’Es Caló, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Tancament perimetral parcial parcel·la. C. Sant Ferran, Urbanització El Palmeral de Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Execució d’obres de reforma interior en habitatge existent. C. Sant Ferran, Urbanització El Palmeral de Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Denegació de llicència urbanística. Legalització d’obres de reforma d’establiment turístic. Venda de sa Canal, Parc Natural de ses Salines, parròquia de Sant Francesc de s’Estany, TM de Sant Josep de sa Talaia.

9.- Rectificació acord Junta de Govern Local de 06 d’octubre de 2023, sobre l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l’àrea d’actuació 5.2 de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal.

10.- Rectificació acord Junta de Govern Local de 06 d’octubre de 2023, sobre la redacció del document del Conveni urbanístic de gestió de l’AA 5.2 de les Normes Subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia i ratificar l’aprovació definitiva del Conveni.