EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 12/11/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2021.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta ordinària feta el dia 05 de novembre
de 2021.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 22 factures per import de 315.948,96 €.

3.- Aprovació de les bases per a la concessió de parades de venda temporal al mercat
de Nadal, situat en el nucli urbà del poble de Sant Josep. Festes de Nadal 2021.

4.- Concessió de medalla de bronze i medalles de plata a voluntaris de l’Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Resolució del procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges del lot 57, situat a Cala Jondal i imposició de
penalitat. Incoat a Antonio Marí Ramón.

6.- Resolució del procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges del lot 57, situat a Cala Jondal i imposició de
penalitat. Incoat a Antonio Marí Ramón.

7.- Resolució del procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges del lot 58, situat a Cala Jondal i imposició de
penalitat. Incoat a SOLIALI, S.L.

8.- Resolució del procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges del lot 67, situat a Platja d’en Bossa i imposició de
penalitat. Incoat a Ciro Nicolás Pedrani Tirabasso.

9.- Resolució del procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges de lot 67, situat a Platja d’en Bossa i imposició de
penalitat. Incoat a Ciro Nicolás Pedrani Tirabasso.

10.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i
piscina, i dotació d’infraestructures de la parcel·la per assolir la condició de solar.
Carrer de ses Serretes, Cala Vedella, TM de Sant Josep de sa Talaia.

11.- Reducció del cànon dels taxis estacionals, temporada 2021.