EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 15/10/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 15 D’OCTUBRE DE
2021.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta ordinària feta el dia 01 d’octubre de
2021.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 14 factures per import de 336.268,61 €.

3.- Reconeixement obligacions corresponents a despeses adquirides a l’exercici
anterior, art. 176.2.b TRLHL. S’aproven 73 factures per import de 48.491,12 €.

4.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina
i garatge. Carrer Cap Serrat, complex “Torresol”, urbanització Vista Alegre, TM de Sant
Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres,
en relació a la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar
aïllat amb piscina. Parcel·la núm. 2.2.6.1.7, de Can Burgus, parròquia de Sant Jordi de
ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres,
en relació a la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar
aïllat. Parcel·la 2.2.6.1.5, de Can Burgus, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM
de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment abreujat
452/2021, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de
Mallorca.