EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 16/02/2024

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS, A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 16 DE FEBRER DE 2024.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 02/24, sessió ordinària de 02 de febrer.

2.- Aprovació de les bases per a la concessió de parades de venda temporal en el mercat de producte ecològic i d’artesania tradicional de Sant Josep de sa Talaia, situat en el nucli urbà del poble de Sant Josep, per a l’any 2024.

3.- Informe desfavorable en relació a la sol·licitud de concessió administrativa de béns de domini públic marítim terrestre per a la instal·lació de camp de boies d’amarratge ecològiques per protecció de posidònia oceànica a Cala d’Hort. Peticionari: PORTS DE LES ILLES BALEARS.

4.- Informe favorable en relació a la sol·licitud de concessió administrativa de béns de domini públic marítim terrestre per a la instal·lació de camp de boies d’amarratge ecològiques per protecció de posidònia oceànica a Porroig. Peticionari: PORTS DE LES ILLES BALEARS.

5.- Informe favorable en relació a la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal als trams de costa del municipi de Sant Josep de sa Talaia, de Cala Bassa i Platges de Comte, per a la realització d’excursions marítimes. Peticionari: CRUCEROS TERESA, SL.

6.- Informe favorable en relació a la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal als trams de costa del municipi de Sant Josep de sa Talaia, de Cala Bassa i Platges de Comte, per a la realització d’excursions marítimes. Peticionari: CRUCEROS PLAYA DEN BOSSA, SL.

7.- Informe favorable en relació a la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal als trams de costa del municipi de Sant Josep de sa Talaia, de s’Estanyol, Punta Xinxò, Port des Torrent, Cala Bassa, Platges de Comte i Cala Tarida, per a la realització d’excursions marítimes. Peticionari: CRUCEROS PORTMANY, SA.

8.- Informe favorable en relació a la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal al tram de costa de Punta Xinxò, per al llançament i recollida de motos aquàtiques. Peticionari: IBOSIM JETS, SL.

9.- Informe favorable en relació a la sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal als trams de costa del municipi de Sant Josep de sa Talaia, de s’Estanyol, Punta Xinxò, Port des Torrent, Cala Bassa i Platges de Comte, per a la realització d’excursions marítimes. Peticionari: JOSÉ RIBAS SÁNCHEZ.

10.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de vuit habitatges unifamiliars amb sengles piscines. C. Motril , Urbanització Montecarlos, Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

11.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina. C. Jaén, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

12.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. C. Jaén, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

13.- Concessió de llicència urbanística. Segona modificació en el transcurs de les obres en relació amb la llicència atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. Vista Alegre, Sa Caixota, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

14.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de piscina amb sala d’instal·lacions soterrada annexa a habitatge unifamiliar aïllat existent. C. Cadis, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

15.- Concessió de llicència urbanística. Instal·lació de plaques fotovoltaiques per al subministrament elèctric a habitatge. Parcel·la 94, TM de Sant Josep de sa Talaia.

16.- Denegació de llicència d’obra major a sòl rústic. Execució de canvis en la xarxa existent de telecomunicacions i instal·lació d’una nova xarxa aèria de fibra òptica per donar subministrament a immoble. Vorera de camí de l’Inventari de béns i drets de la corporació, TM de Sant Josep de sa Talaia.

17.- Resolució de l’expedient sancionador per infracció urbanística, incoat contra l’entitat NOVOTRA, SA.