EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 19/01/2024

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 19 DE GENER DE 2024.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Acta 21/23, sessió ordinària de 21 de desembre.

2.- Aprovació de la modificació del Pla d’actuació en transport públic de viatgers en vehicle turisme per a l’any 2024.

3.- Concessió de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació a la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i l’obertura de nou camí.

4.- Resolució de l’expedient sancionador incoat contra l’entitat Apartamentos Cala Vedella, SA.