EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 02/02/2024

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS, A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 02 DE FEBRER DE 2024.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 01/24, sessió ordinària de 19 de gener.

2.- Concessió de llicència urbanística. Execució d’una derivació individual a la zona de sa Talaiassa per tal de millorar el subministrament de l’estació de radiotelefonia, TM de Sant Josep de sa Talaia.

3.- Concessió de llicència urbanística. Adequació de part d’una parcel·la per adaptar-la com a aparcament. C. de Can Salines, parròquia de Sant Francesc de s’Estany, TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Denegació de llicència d’obra. Modificació en el transcurs de les obres en relació amb la llicència atorgada per a la construcció de dotze habitatges i piscina, distribuïts en tres blocs de quatre habitatges cada un. Parcel·la situada en el carrer Calvià, Cala Vedella, TM de Sant Josep de sa Talaia.