EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 26/11/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 26 DE NOVEMBRE
DE 2021.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta sessió ordinària feta el dia 26 de
novembre de 2021.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 16 factures per import de 694.491,98 €.

3.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per excedir àrea d’ocupació. Lot 58, situat a Cala
Jondal i imposició de penalitat. Incoat a SOLIALI, S.L.

4.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per tenir elements no autoritzats. Lot 59, situat a
Cala Jondal i imposició de penalitat. Incoat a INVERSIONES IBICENCAS, S.A.

5.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per excedir àrea autoritzada. Lot 59, situat a Cala
Jondal i imposició de penalitat. Incoat a INVERSIONES IBICENCAS, S.A.

6.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per emetre tiquets no normalitzats. Lot 18, situat
a Platja d’en Bossa i imposició de penalitat. Incoat a IBILER, S.A.

7.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per fer publicitat no autoritzada. Lot 82, situat a
Platja d’en Bossa i imposició de penalitat. Incoat a IBILER, S.A.

8.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per emetre tiquets no normalitzats. Lot 17, situat
a Port d’es Torrent i imposició de penalitat. Incoat a CALA BASSA BEACH CLUB LA
MARINA, S.L.

9.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per emetre tiquets no normalitzats. Lot 18, situat
a Port d’es Torrent i imposició de penalitat. Incoat a SEA JOB 2000, S.L.

10.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per emetre tiquets no normalitats. Lot 19, situat a
Port d’es Torrent i imposició de penalitat. Incoat a JOSÉ ANTONIO BONET
DOMIÍNGUEZ.

11.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per alterar tòtem informatiu. Lot 17, situat a Port
d’es Torrent i imposició de penalitat. Incoat a CALA BASSA BEACH CLUB LA
MARINA, S.L.

12.- Resolució procediment sancionador per incompliment dels plecs del contracte
d’instal·lacions temporals de platges, per subarrendar els lots adjudicats sense
autorització de l’Ajuntament. Lot 32, situat a Cala Tarida i imposició de penalitat. Incoat
a ISLAND JOB 2000, S.L.

13.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i
piscina. Parcel·la de Pinar Tarida, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant
Josep de sa Talaia.

14.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres
en relació a la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar
aïllat i piscina. C. Badajoz, Puig d’en Alis, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des
Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

15.- Concessió de llicència urbanística. Enderroc de pista de tennis descoberta
existent. Carrer d’Elx, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa
Talaia.

16.- Denegació de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina. Carrer Cala Vedella, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

17.- Denegació de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres
en relació a la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar
aïllat amb piscina. Finca Es Pujol de can Puvil, parròquia de Sant Jordi de ses Salines,
TM de Sant Josep de sa Talaia.

18.- Denegació de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres
en relació a la llicència d’obra atorgada per a la legalització, reforma i ampliació
d’habitatge unifamiliar aïllat. Finca s’Aigua Dolça, parròquia de Sant Jordi de ses
Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

19.- Declaració de la caducitat i l’arxiu de l’expedient sancionador en matèria
Mediambiental i d’Activitats, incoat contra l’entitat INVERSIONES HOTELERAS FARO,
SL.

20.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment
Ordinari 90/2021, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de
Mallorca.

21.- Aprovació de l’adequació del projecte d’urbanització del sector 4.21 (Urbanització
Montecarlos).