EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 27/10/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 16/23, sessió ordinària de 06 d’octubre.

2.- Acceptació i coneixement de les conclusions de l’informe jurídic sol·licitat, de data 19.10.2023, emès pel lletrat Antoni Amengual Perelló, del despatx d’advocats RIUTORD ABOGADOS IBIZA S.L.P.

3.- Acceptació de cessió de sòl a favor de l’Ajuntament destinat a ELUP i aparcament, en relació amb l’AA 5.15.2 de Cala de Bou de les NNSS del planejament municipal.

4.- Concessió de llicència urbanística. Enderroc de porxo, par d’un bany annex, magatzem i determinats paviments exteriors. Polígon 14, Zona d’Es Caló, TM de Sant Josep de sa talaia.