EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 05/11/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 05 DE NOVEMBRE
DE 2021.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta ordinària feta el dia 05 de novembre
de 2021.

2.- Aprovació de la convocatòria d’ajudes per a la prevenció d’incendis forestals i
protecció del paisatge rural.

3.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment dels plecs d’instal·lacions
temporals de platges, elements no autoritzats (lot 17), situat as Port des Torrent i
imposició de penalitat.

4.- Resolució de l’expedient sancionador per incompliment dels plecs d’instal·lacions
temporals de platges, elements no autoritzats (lot 57), situat as Jondal i imposició de
penalitat.

5.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat,
piscina, aljub i modificació de l’entorn. Finca Can Dominguet, parcel·la 168 del polígon
7, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar amb
piscina i nou tram de camí d’accés. Finca cas Català, Roques Males, a la parcel·la 95
del polígon 11, TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Enderroc d’habitatge i edificació amb ús de
magatzem i garatge. Av. de Vicent Serra, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM
de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres,
en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció de dos habitatges
unifamiliars amb piscina. Carretera de Sant Josep, Can Bellotera, parròquia de Sant
Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres
en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar amb piscina. C. Vista Alegre, parcel·la 13 de la Urbanització vista Alegre,
parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

10.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres
en relació amb la llicència atorgada per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar
aïllat amb annexos i piscina. Parcel·la 236 del polígon 33, TM de Sant Josep de sa
Talaia.

11.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres
en relació el permís d’instal·lació i obres per a l’activitat permanent major d’oficines i
magatzem. Parcel·la AB-1, Cala Tarida, parròquia de Sant Agustí, TM de Sant Josep
de sa Talaia.

12.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres
en relació amb la llicència atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i
piscina. Av. del Diputat Josep Marí Ribas, parcel·la 5 de la sort B, parròquia i TM de
Sant Josep de sa Talaia.

13.- Denegació de llicència urbanística. Legalització d’esplanació agrícola i mesures
correctores. Can Toni d’en Pou, parcel·la 163 del polígon 31, parròquia des Cubells,
TM de Sant Josep de sa Talaia.

14.- Denegació de llicència urbanística. Estabilització de talussos i reducció de
despreniments. Zona dels carrers des Vedrà i es Vedranell, parròquia des Cubells, TM
de Sant Josep de sa Talaia.

15.- Denegació de llicència urbanística. Restitució de la legalitat d’habitatge. Finca sa
Font d’en Forn, parcel·la 233 del polígon33, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep
de sa Talaia.

16.- Denegació de llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres en
relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar.
C. València, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

17.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de
Govern Local de data 07/02/2020, mitjançant el qual es va denegar la sol·licitud de
llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina.