ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI A CELEBRAR EL PROPER DIA 30 DE MARÇ A LES 12.00H.

I. PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 02/12, de 23 de febrer.

2n.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de l’Àrea d’actuació 6.3 de les NNSS de planejament.

3r.- Designació de Jutge de Pau substitut, d’aquesta localitat per un període de quatre anys.

4t.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2012.

5è.- Informació al Ple sobre la relació certificada d’obligacions pendents de pagament del RDL 4/2012, de 24 de febrer.

6è.- Mocions presentades per escrit el Grup PSOE-PACTE sobre:

6.1.- Moviment per la Llengua

6.2. -Posada en marxa del nou centre de salut de Sant Josep.

6.3.- Fons estatutaris.

6.4.- Retirada de la Contra Reforma Laboral

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

7è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

8è.- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

8.1.- Pla Municipal d’autorització de taxis estacionals.

8.2.- El “Sant Josep Extreme 2012”.

8.3.- La feina de la regidoria de turisme amb la promoció del municipi de Sant Josep.

9è- Precs i Preguntes.