ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 04/12, DE 26 D’ABRIL DE 2012 A LES 12.00 HORES.

1r.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 03/12, de 30 de març.

2n.- Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de l’Illa 2.1. Polígon 1, Finca Can Burgos.

3r.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE .

4t.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.
– Decret sobre composició Comissió Informativa Especial sobre “Préstecs Fomit”

5è- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE.

6è- Precs i Preguntes.