Solicitud de licencia de obra mayor

A) Sol·licitud de llicència d’obra major en sòl urbà.

Les sol·licituds de llicència d’obra major a sòl urbà, s’hauran d’acompanyar de la següent documentació:

 • Justificant d’haver abonat la taxa per a l’otorgament de llicències urbanístiques que pertoquin d’acord amb el disposat a l’ordenança fiscal reguladora.
 • Dos còpies del projecte bàsic degudament visat pel corresponent col·legi.
 • Còpia del darrer rebut de l’impost sobre béns immobles.
 • Certificat del Registre de la Propietat o nota simple actualitzada.
 • Full d’estadística.

Així mateix, per a la tramitació de la sol·licitud de la llicència d’obres d’edificació i a efectes de poder constatar que l’actuació projectada cumpleix amb les condicions tècniques, de dimensió i d’utilització fixades pel planetjament i la normativa aplicable, s’exigeix la constància dels documents següents:

 • Llicència de parcel·lació o, si aquesta no fos exigible, conformitat de la parcel·la amb el planejament aplicable.
 • En sòl urbà s’acreditarà la prèvia conversió de la parcel·la en solar o es garantirà suficientment l’execució simultànea de la urbanització i de l’edificació en els terminis prevists a l’article 40 del Reglament de gestió urbanística i en la normativa urbanística aplicable.
 • Fotografies de la parcel·la i dels seus voltants des del vial de davant on s’apreciin les característiques d’aquesta.
 • Plànol de l’emplaçament a escala màxima 1:1.000 (sòl urbà) i 1:5.000 (sòl rústic),expresant la situació de la parcel·la o finca amb referència a les vies públiques o particulars que limitin la totalitat de de la finca, en format paper i/o digital. S’haurà d’acotar les distàncies de l’obra a l’eix de la via pública i a la vorera més pròxima i s’indicarà l’orientació, les al·lineacions i rasants oficials del vial d’accés. Així mateix, s’hauran d’indicar els serveis urbans, l’arbrat, els fanals i mobiliari urbà, fixant a és, els punts de desconexió a les xarxes de serveis.
 • Topogràfic del solar en el qual estiguin marcats els arbres existents així com el rasant de la vorera.

La persona sol·licitant, abans de retirar la licència, haurà d’haver presentat a l’Ajuntament els següents documents:

 • Justificant d’haver abonat l’impost sobre construccions i instal·lacions que correspongui, d’acord amb l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’aquest ajuntament.
 • Nomenament del director/a de l’obra director/a de l’execució de l’obra i empresa constructora, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i en el seu cas, nomenament de coordinador/a de seguretat i salut. Tots els documents, excepte el nomenament de l’empresa constructora, s’hauran de presentar visats pels col·legis professionals corresponents.
 • Certificat d’inscripció al Registre de la propietat en cas de provenir la parcel·la d’una agrupació, segregació, reparcelació o compensació.
 • Si correspon, haver materialitzat les cessions de terreny necessàries per a la concessió de la llicència (superfícies vials, aparcament, zones verdes, etc.)
 • Quan la parel·la de la qual es sol·licita llicència no reuneixi les condicions de solar i es garanteixi l’execució simultànea de l’edificació amb la dotació de serveis o les obres d’urtbanització, el compromís de no ocupar l’edificació fins que no s’hagi completat i recebut per l’Ajuntament aquests serveis.

 

B) Sol·licituts de llicència d’obra major a sòl rúsitc.

Les sol·licituts de llicència d’obra major a sòl rúsitc, s’hauran d’acompanyar de la següent documentació:

 • Justificant d’haver abonat la taxa per atorgament de llicències urbanístiques d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques d’aquest Ajuntament.
 • Còpia de l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles.
 • Certificat del Registre de la propietat actualitzat.
 • Full d’estadística.