Actividades culturales

Informació general

Les activitats es realitzaran entre el període de l’1 d’octubre de 2019 al 26 de juny de 2020.

Les inscripcions de les activitats d’adults es realitzaran a partir del 25 de setembre al Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Sant Josep (tel.: 971 801 598) i a les oficines municipals de Cala de Bou (tel.: 971 345 759) i Oficines Municipals de Sant Jordi (tel.; 971 395 122).
Les inscripcions de les activitats infantils es realitzaran a partir del 26 de setembre al Departament d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Sant Josep (tel.: 971 801 598) i a les oficines municipals de Cala de Bou (tel.: 971 345 759) i Oficines Municipals de Sant Jordi (tel.; 971 395 122).
L’ORDRE D’ADMISSIÓ ALS CURSOS SERÀ PER ESTRICTE ORDRE D’INSCRIPCIÓ

Per inscriure’s a les activitats s’haurà de lliurar la següent documentació:
– Full d’inscripció degudament emplenat
– Fotocòpia del DNI o volant d’empadronament (per justificar el descompte per a empadronats)
– Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (per activitats infantils)
– Si escau, document acreditatiu de trobar-se més de 6 mesos d l’atur (per activitats de persones adultes)
– Si escau, document acreditatiu de familia nombrosa, monoparental, jubilats, pensionistes o discapacitat de més del 33% .
– Justificant de pagament

Els pagaments s’han de realitzar abans de l’inici de les activitats. A les activitats infantils i algunes de les de persones adultes es poden fer els pagaments en 2 terminis (el 1r abans d’iniciar l’activitat i el 2n abans del 15 de febrer de 2020).
El pagament de les quotes d’inscripció es realitzaran exclusivament per internet, a l’apartat pagament online de tributs de la pàgina web www.santjosep.org.
No es podrà començar l’activitat si no s’entrega al professor/a corresponent una còpia del full d’inscripció segellat per l’Administració.
S’anul·laran aquelles activitats en què no hi hagi una inscripció mínima d’alumnat. En aquest supòsit, l’Ajuntament ho comunicarà als/les alumnes que s’hi hagin inscrit per oferir-los la possibilitat d’apuntar-se a un altra activitat o bé retomar-los els diners.

Descomptes:

  • 25% sobre la quota, usuairs d’una mateixa unitat familiar, sempre que estiguin abonats en nombre de tres o més membres familiars.
  • 40% sobre la quota, usuaris que acrediten tenir el carnet de pensionista, o patir una discapacitat de més del 33%, excepte en el cas de cursets específics per pensionistes, que gaudiran d’un preu especial
  • 90%, usuaris que acreditin estar en possessió del títol de família nombrosa. Caldrà presentar en el moment de la sol·licitud d’inscripció, certificat de família nombrosa vigent per a l’any corresponent.
  • 20% en realitzar una 2a activitat (s’aplicarà el descompte en l’activitat més econòmica)
  • En cas de tenir opció als dos primers supòsits d’aquest article, només es podrà aplicar els descompte més gran

Devolució de la quota
Es donarà un període màxim de 15 dies per a la devolució de la inscripció en cas de renúncia

Períodes de vacances
Les vacances per a totes les activitats coincidiran amb el calendari escolar 2019/20.

Durant el curs es poden anar oferint més activitats o tallers si hi ha suficient demanda. Per a més informació i sol·licituds dirigiu-vos al Departament d’Educació i Cultura o a les oficines municipals de Sant Jordi o Cala de Bou.

Actividades culturales

Técnica mixta aquarela, tinta y collage para personas adultas – Sant Jordi
Centro social
Adulto
Restauración de muebles – Sant jordi
Escuela de Artes
Adulto
Inglés para personas adultas – Sant Josep
Escuelas Viejas
Adulto
Informática para personas adultas – Sant Jordi
Oficinas municipales
Adulto
Informática para personas adultas – Sant Josep
Escuelas Viejas
Adulto
Cerámica para personas adultas – Sant Josep
CEIP L'Urgell
Adulto
Cerámica para personas adultas – Sant Agustí
CEIP L'Urgell
Adulto
Cerámica para personas adultas – Sant Jordi
Escuela de Artes
Adulto
Corte y confección para personas adultas – Cala de Bou
Oficinas municipales
Adulto
Corte y confección para personas adultas – Sant Josep
Adulto