EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 21/07/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 12/23, sessió extraordinària de 07 de juliol.

2.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i enderroc de cisterna i annex. C. de Terol, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

3.- Concessió de llicència urbanística. Excavacions i moviments de terra per a l’execució de seguiment arqueològic preventiu prescrit per la CIOTUPHA, com a co0ndició a l’expedient de sol·licitud de llicència d’obra. Finca ca na Parra, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de 09 de juny de 2023, de concessió de llicència d’obra núm. 56/2023.

5.- Rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de 09 de juny de 2023, de concessió de llicència d’obra núm. 59/2023.

6.- Rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de 09 de juny de 2023, de concessió de llicència d’obra núm. 62/2023.

7.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució d’expedient sancionador.

8.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Ordinari 73/2023, seguit en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma.