Padrò d’habitants

INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Per a la inscripció en el Padró Municipal d’Habitants s’haurà de sol·licitar cita prèvia en els següents telèfons:
Ajuntament: 971 800125
Of. Municipals de Cala de Bou: 971345759
Of. Municipals de Sant Jordi: 871554367
No s’atendrà sense cita prèvia.

Normativa legal

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial decret 1690/1986 d’11 de juliol.

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del municipi on resideix habitualment. Els qui visquin en més d’un municipi s’inscriuran en el que resideixin durant més temps a l’any.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seves dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest i són utilitzats per a l’actualització del cens electoral.

Els veïns han de comunicar les variacions en les seves dades d’inscripció, especialment els canvis de domicili dins el terme municipal.

Els menors d’edat no emancipats i els majors incapacitats han de figurar empadronats amb els pares que en tinguin la guarda o custòdia o, si no, amb els seus representants legals, llevat d’autorització per escrit d’aquests per residir en un altre domicili.

El termini màxim per a resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, segons el que estableix l’article 21.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les dades del Padró municipal podran ser cedides de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i pot exercir l’interessat els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Ajuntament, la qual cosa s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Instruccions per emplenar el full

Escriviu en lletres majúscules, indicant amb claredat totes les dades que corresponen a cadascuna de les persones que s’inscriuen en el full.
– El nom i els cognoms s’han de transcriure de la mateixa manera que figuri en el seu document d’identitat.
– Per a l’emplenament del nivell d’estudis acabats es consignarà el certificat o títol escolar o acadèmic que es posseeixi mitjançant el codi corresponent de la taula de codis de nivell d’estudis.
– Empleneu la causa de la inscripció / modificació:
1. Si se sol·licita la inscripció per trasllat de residència, marqueu amb ics (X) la casella “Canvi de residència”, i indiqueu la província i el municipi de procedència. Si procediu de l’estranger, indiqueu el país i, si escau, el consolat espanyol on estàveu inscrit.
2. Si es tracta de la inscripció d’una persona que no estigués empradronada o que desconegués el municipi de la seua anterior inscripció padronal, marqueu amb una ics (X) la casella ”Omissió”.
3. Per a la inscripció de nadons, marqueu amb una ics (X) la casella “Naixement”.
4. En el cas de canvi de domicili dins d’aquest municipi, marqueu amb una ics (X) la casella “Canvi domicili”.
5. Si es modifica alguna de les dades personals de la inscripció marqueu amb (X) la casella “Dades personals”.
Autorització de persona empadronada. Aquest apartat s’emplenarà quan a l’habitatge figurin altres persones empadronades. L’autorització haurà de signar-se per alguna persona major d’edat inscrita que disposi de títol acreditatiu de la possessió efectiva de l’habitatge (propietat, lloguer,…)
El full ha de ser signat per totes les persones majors d’edat que s’hi hagin inscrit.
– Empleneu la casella “Nombre total de persones inscrites en aquest full” per garantir la inalterabilitat dels espais que hagin pogut quedar en blanc.
– Si teniu algun dubte, consulteu amb l’Ajuntament.
– AVÍS IMPORTAT: LA FALSEDAT EN LES DADES DECLARADES POT SER CONSTITUTIVA DE DELICTE.

Documentació que s’ha de presentar per realitzar la inscripció/modificació

Full padronal emplenat i signat.
Documentació acreditativa de la identitat:
Espanyols: DNI (obligatori per a majors de 14 anys) o llibre de família o certificat de naixement per a menors de 14 anys que no disposin de DNI.
Estrangers (majors d’edat, menors nascuts a l’estranger i menors nascuts a Espanya amb més de 3 mesos):
– Ciutadans d’estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: certificat de registre ciutadà de la Unió, en el qual consti el número d’identitat d’estranger (NIE), juntament amb el document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.
– Resta: targeta d’identitat d’estranger expedida per les autoritats espanyoles, en la qual consti el número d’identitat d’estranger (NIE) o, quan no se’n tengui, passaport expedit per les autoritats del seu país.
Estrangers menors nascuts a Espanya amb menys de 3 mesos:
Llibre de família o certificat de naixement expedit per autoritats espanyoles, en cas que no disposin d’un document d’identificació.
Els documents d’identificació han d’estar en vigor.
Documentació acreditativa de representació de menors i incapacitats
Menors no emancipats: llibre de família o certificat de naixement. En cas de separació o divorci, la resolució judicial que acrediti la seva guàrdia i custòdia.
Quan se sol·liciti la inscripció d’un menor amb un sol dels seus pregenitors, s’ha de presentar l’autorització de l’altre per a l’empadronament o, quan no se’n tengui, declaració responsable signada per qui realitza la sol·licitud de tenir la guàrdia i custòdia del menor i capacitat legal suficient per fer la inscripció, segons el model subministrat per l’Ajuntament.
Incapacitats: resolució judicial que acrediti la representació legal.
Documentació acreditativa del domicili
– Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del Registre…)
– Contracte vigent d’arrendament d’habitatge per a ús de residència habitual acompanyat del darrer rebut de lloguer.
– En cas d’autorització de persona empadronada: títol acreditatiu de la possessió efectiva de l’habitatge (propietat, lloguer…) al seu nom.
Quan es formalitzin o presentin autoritzacions, s’hi adjuntaran fotocòpies dels documents d’identitat dels autoritzants.

Full d’inscripció o modificació