Urbanisme

cuadrado

Comunicació prèvia d’obres

Sol·licitut d’obres menors de tècnica senzilla, escassa entitat constructiva i econòmica.

cuadrado

Certificats

Certificats de qualificació urbanística, certificats d’antiguitat i certificats municipals de final d’obra

cuadrado

Llicències de segregació

Segregacions en sòl urbà

Segregacions en sòl rústic sense edificacions

Segregacions en sòl rústic quan hi ha edificacions

cuadrado

Llicència per a demolicions

Les sol licituds de llicència per a demolicions i enderrocament de construccions es presentaran subscrites per l’interessat o per la persona que la representi i pel facultatiu competent designat per dirigir-les.

cuadrado

Llicència d’obra major

Sol·licitud de llicència d’obra major en sòl urbà

Sol·licituts de llicència d’obra major a sòl rúsitc