Normativa

ORDENANCES MUNICIPALS

Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua

Ordenança reguladora del procediment de declaració responsable per a l’execució d’obres menors simples

Ordenança per a la gestió dels residus de construcció i demolició

Bases reguladores de la venda de bústies concentrats pluridomiciliaris a sant josep de sa talaia

Ordenança municipal de gestió de residus urbans i neteja pública

Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges, del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança de Policia i Bon Govern

Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis de publicitat per part de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança municipal reguladora de la publicitat exterior

Ordenança municipal reguladora de la remor i les vibracions

Modificació de l’ordenança de la remor i les vibracions

Ordenanza municipal para la prestación en todo el municipio de Sant Josep de Sa Talaia del servicio de transporte municipal de pasajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor

Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança d’aforament maxim d’activitats

Ordenança reguladora d’horaris d’establiments

Ordenança reguladora de la celebració i autorització de matrimonis i altres cerimònies civils

ORDENANCES FISCALS

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d’ajuda a domicili

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques i presentació de comunicacions prèvies

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències d’autotaxis i de la resta de vehicles de lloguer amb conductor

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles i objectes pesats o voluminosos de la via pública i la seva custòdia

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis als cementeris municipals

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per connexió i reconnexió al servei municipal de subministrament d’aigua de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal de l’impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de les instal·lacions esportives i activitats extraescolars esportives del municipi de Sant Josep

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius

Ordenança fiscal reguladora per la intervenció municipal per a la instalació, l’inici i exercici d’activitats i les obres vinculades

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de llicències administratives i inscripció en el registre municipal d’animals potencialment perillosos

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència municipal d’enregistrament d’imatges del municipi amb finalitat lucrativa

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de prestació dels serveis i realització d’activitats a l’escola municipal de música de Sant Josep

Ordenança Fiscal Film Commission

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis i realització d’activitats a l’escola municipal de música de Sant Josep de sa Talaia “Escola i Banda de Música Can Blau”

REGLAMENTS

Reglament d’organització i funcionament de l’escola municipal de música de Sant Josep de sa Talaia “Escola i banda de música Can Blau”

Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes

Reglament del servei municipal de subministrament d’aigua de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança reguladora de l’obtenció d’imatges del municipi i funcions de la Film Commission