Normativa

ORDENANCES MUNICIPALS

Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua

Ordenança reguladora del procediment de declaració responsable per a l’execució d’obres menors simples

Ordenança per a la gestió dels residus de construcció i demolició

Bases reguladores de la venda de bústies de concentrats pluridomiciliaris a Sant Josep de sa Talaia

Ordenança municipal de gestió de residus urbans i neteja pública

Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança de policia i bon govern

Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis de publicitat de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança municipal reguladora de la publicitat exterior

Ordenança municipal reguladora de la remor i les vibracions (versió consolidada)

Ordenança municipal per a la prestació a tot el municipi de Sant Josep de sa Talaia del servei de transport municipal de passatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor

Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança de cabuda màxima d’activitats

Ordenança reguladora d’horaris d’establiments

Ordenança reguladora de la celebració i autorització de matrimonis i altres cerimònies civils

Ordenança municipal reguladora de l’estacionament de vehicles amb limitació horària

ORDENANCES FISCALS

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d’ajuda a domicili

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques i presentació de comunicacions prèvies

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències d’autotaxis i de la resta de vehicles de lloguer amb conductor

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles i objectes pesants o voluminosos de la via pública i la seua custòdia

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis als cementeris municipals

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per connexió i reconnexió al servei municipal de subministrament d’aigua de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal de l’impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i activitats extraescolars esportives del municipi de Sant Josep

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius

Ordenança fiscal reguladora per la intervenció municipal per a la instal·lació, l’inici i exercici d’activitats i les obres vinculades

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de llicències administratives i inscripció en el registre municipal d’animals potencialment perillosos

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència municipal d’enregistrament d’imatges del municipi amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació dels serveis i realització d’activitats a l’escola municipal de música de Sant Josep

Ordenança fiscal Film Commission

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis i realització d’activitats a l’escola municipal de música de Sant Josep de sa Talaia Escola i Banda de Música Can Blau

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de mercats municipals

REGLAMENTS

Reglament d’organització i funcionament de l’escola municipal de música de Sant Josep de sa Talaia Escola i Banda de Música Can Blau

Pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes

Reglament del servei municipal de subministrament d’aigua de Sant Josep de sa Talaia

Ordenança reguladora de l’obtenció d’imatges del municipi i funcions de la Film Commission

Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Reglament municipal de normalització lingüística de l’Ajuntament de Sant Josep sa Talaia

Reglament del Consell de participació infantil i juvenil de Sant Josep de Sa Talaia