Serveis Socials

Unitats
d’intervenció

Serveis Socials comunitaris bàsics

QUI SOM?
Els serveis socials comunitaris bàsics són el primer nivell d’atenció per a donar cobertura a les necessitats socials bàsiques de la població. La nostra finalitat és obtenir el nivell més alt possible de benestar social així com afavorir el ple desenvolupament de les persones del nostre municipi.

QUI TREBALLAM?
En els serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia treballem un equip multidisciplinari format per:

– Treballadores Socials
– Educadores Socials
– Auxiliars Administratives
– Treballadores Familiars
– Psicòloga

A QUI DONAM SERVEI?
Els nostres serveis van dirigits a tota la població en general resident al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
 • Promoure la integració social de la ciutadania i afavorir una millora en les seves condicions de vida.
 • Donar suport i col·laborar en la resolució dels problemes i/o conflictes de les persones i grups que estan en situació de necessitat.

QUE FEIM?

 1. Informació, orientació, valoració i mobilització de recursos.
 2. Prestacions i actuacions de suport a la unitat de convivència i d’ ajuda a domicili.
 3. Prestacions, actuacions i mesures d’ allotjament alternatiu.
 4. Prestacions i actuacions de prevenció i inserció social.
 5. Recursos complementaris per a la cobertura de necessitats de subsistència.
 6. Foment de la solidaritat i cooperació social.
QUINS PROGRAMES I SERVEIS OFERIM?
 • Tramitació d’ajudes per a la cobertura de necessitats bàsiques.
 • Programa d’intervenció socioeducativa amb persones immigrants. La finalitat d’aquest programa és millorar l’acolliment, la integració, ocupació, habitatge i accés als recursos de la població immigrant del nostre municipi.
 • Programa dirigit a prevenir i actuar sobre les necessitats de les famílies més desfavorides del nostre entorn
 • Programa d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social ALTER.
 • Programa d’intervenció socioeducativa amb menors i família. PISEMIF: Programa per a prevenir l’absentisme i el fracàs escolar, es treballa conjuntament amb els professionals dels centres educatius
 • Servei d’ajuda a domicili (SAD) Aquest servei es dirigeix a famílies que tenen al seu càrrec persones que es troben en una situació d’especial necessitat per falta d’autonomia personal. El servei constitueix tot un conjunt d’actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment de l’autonomia personal, prevenir o retardar la deterioració individual o social i promoure condicions favorables en les relacions familiars de convivència contribuint d’aquesta manera a la integració, sigui personal, psicosocial, domèstic i assistencial.
 • Teleassistència. El servei de Teleassistència domiciliària està dirigit principalment a persones majors que viuen, o passen gran part del dia, soles en els seus domicilis, a persones amb discapacitat física, a persones amb problemes de mobilitat i a malalts crònics. El servei permet a l’usuari, tan sols pitjant un botó,posar-se en contacte verbal “mans lliures” amb un centre d’atenció on serà atès les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any.
 • Servei de menjar a domicili

QUINS TRÀMITS REALITZEM

Informe de disponibilitat d’habitatge.

Les persones que vulguin tramitar reagrupació familiar han de sol·licitar un informe expedit per la corporació local, del lloc de residència del reagrupant. Aquest informe ha de constatar si la persona sol·licitant disposa d’un habitatge suficient per a aquest i la seva família en el qual ha de figurar la següent informació: direcció, tipus d’habitatge, règim de tinença, superfície, habitacions, condicions d’equipaments i estat de conservació

Documentación informe de disponibilidad de vivienda
– Permís de feina i residència del reagrupant.
– Documentació dels familiars amb els que conviu.
– Documentació del reagrupat.
– Contracte de lloguer.
– Darrer rebut de lloguer pagat.

 

Informe d’Inserció Social Municipal.

Les persones que vulguin tramitar la residència temporal per raons d’arrelament han de sol·licitar un informe expedit per la Corporació Local del lloc de residència. Aquest informe ha de manifestar si queda acreditat l’arrelament de la persona sol·licitant en el municipi i ha d’incloure la següent informació: dades personals, temps de permanència a Espanya, mitjans de vida dels quals disposa, grau de coneixement de les llengües oficials, grau d’inserció en les xarxes socials de l’entorn, programes educatius o de formació laboral en els quals hagi participat i altres circumstàncies d’interès.

Documentación informe de inserción social
– Passaport complet.
– Justificants que acreditin la permanència continuada a Espanya durant els 3 darrers anys (preferentment certificats d’empadronament).
– Compromís de contractació signat pel sol·licitant i l’empresari amb una durada mínima d’un any.
– Certificació bancària indicant saldo actual i mitjà del darrer trimestre.
– Justificants que acreditin participació en activitats/entitats socials.
– Justificants que acreditin participació a programes educatius o de formació laboral de l’interessat o dels seus familiars directes.
– Contracte de lloguer o autorització d’ús de la vivenda.

 

Targetes de mobilitat reduïda

Les persones que ostentin la condició legal de minusvàlids i que, a més tinguin acreditats greus problemes de mobilitat, ja que tenen temporalment o permanentment limitada la capacitat de desplaçar-se, podran accedir a l’obtenció d’una targeta d’aparcament que dona dret a utilitzar les places d’aparcament reservades pels ajuntaments a persones amb mobilitat reduïda.

Requisits
– Estar empadronat al terme municipal.
– Grau de discapacitat 33% i mobilitat reduïda 7 punts.

Documentació
– D.N.I. o N.I.E.
– Acreditació del grau de discapacitat i de problemes de mobilitat mitjançant informe emès per la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears
– Fotografia de l’interessat grandària carnet

 

APORTAR ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS

 

ENLLAÇ A:

Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Unitat Intervenció Social Cala de Bou
Llegir més
Unitat Intervenció Social Sant Jordi
Llegir més
Unitat Intervenció Social Sant Josep
Llegir més