EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 10/05/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ EXTRAORDINÀRIA FETA EL 10 DE MAIG DE 2019.

ACTA NÚM. 11/19

1.- Aprovació de factures. S’aproven 36 factures per import de 751.117,89 €

2.- Concessió definitiva d’ajudes de 200,00 € cada una per les pràctiques del curs de monitors de temps lliure (any 2018) als següents sol·licitants:

DNI
41456594Z
43483749H
48230388D

3.- Resolució del contracte “explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de sant Josep de sa Talaia 2018-2021” (lots núm. 46 i 47) i nova adjudicació

4.- Resolución del contrato “Explotación de instalaciones de temporada en las playas del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021” (Lote núm. 66) y nueva adjudicación

5.- Concessió llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obres 228/2016, atorgada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar i piscina.

  1. Biscaia, parcel·la 14, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM Sant Josep de sa Talaia

6.- Sol·licitud de llicència urbanística. Legalització d’ampliació d’habitatge existent i execució de piscina, terrasses i pèrgola.

  1. Saragossa, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia

7.- Sol·licitud de llicència urbanística. Construcció d’habitatge i piscina.

  1. Osca, núm. 4, Cala de Bou, TM de Sant Josep de sa Talaia.

9.- Desestimació recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern de 13.12.2018 mitjançant el qual es va denegar la sol·licitud d’aprovació de l’Estudi de detall de l’àrea d’actuació 5.17.3 de les Normes subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia, confirmant d’aquesta manera l’acte administratiu impugnat.