EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 15/03/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ EXTRAORDINÀRIA FETA EL 15 DE MARÇ DE 2019.

ACTA NÚM. 06/19

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 21 de febrer de 2019

2.- Aprovació factures. S’ aproven 28 factures per import de 174.621,43 €

3.- Aprovació factures romanents exercicis anteriors. S’aproven 8 factures per import de 33.262,60 €

4.- Adjudicar a l’empresa Tecnologia de la Construcción y Obras Públicas, SA, l’execució de les obres del “Projecte construcció nou CEIP (6+12) a Ses Planes, Sant Agustí” per un import total de 4.081.594,59 €.

5.- Informar favorablement sol·licitud autorització ocupació béns de domini públic marítim terrestre estatal amb instal·lacions de temporada feta per l’entitat Cas Milà, SCP per cadires, tamborets, gandules, jardineres i coberta de lona desmuntable a Cala Tarida

6.- Autorització alteració d’ubicació del lot 15 a platja Punta d’en Xinxó per l’orografia del terreny o condicions de la platja.

7.- Desestimació recurs de reposició efectuat per la Sra. amb DNI 47433930H, a la concessió definitiva d’ajudes a estudiants universitaris i cicles formatius (curs 17/18).

8.- Concessió llicència urbanística. Modificació i ampliació durant el transcurs de les obres de la llicència d’obres 114/2017, atorgada per a l’ampliació i reforma d’habitatge construïda a l’empara de la llicència 284/2000.
Vista Alegre, parròquia des Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia

9.- Concessió llicència urbanística. Modificació i ampliació durant el transcurs de les obres de la llicència d’obres 155/2015, atorgada per a la reforma i ampliació en el transcurs de les obres de la llicència núm. 30/2011 (construcció d’un habitatge unifamiliar i una piscina).
Urbanització Vista Alegre, parròquia des Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia

10.- Desestimació recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 21.09.2017 mitjançant el qual es va denegar la sol·licitud de llicència d’obres per a l’enderroc de diferents elements, reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, construcció d’annex i substitució i canvi de situació de piscina, a situar a la finca Can Navigant, TM de Sant Josep de sa Talaia