EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 02/05/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 02 DE MAIG DE 2019.

ACTA NÚM. 10/19

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors (acta de 04 de abril i acta de 16 de abril)

2.- Concessió definitiva d’ajudes per a adquisició de llibres de text d’un màxim de 100,00 € cada una per a alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2018-2019 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO

DNI alumne/a Import concedit
47259683L 100,00 €
47409838F 65,18 €
32731091K 100,00 €
48232898N 100,00 €
48198748V 100,00 €
48231596K 100,00 €
48231595C 100,00 €
48230225F 100,00 €
49419850A 100,00€
49411036K 100,00 €
X7297537M 100,00 €

TOTAL: 1.065,18 €

Dessestimar i excloure definitivament les següents sol·licituds:

DNI Alumne/a
49415102Q
494113347X

3.- Concessió definitiva de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que hagin acabat d’una forma més brillant els seus estudis universitaris o de CFGS durant el curs 17/18

Concedir definitivament premi a la següent estudiant universitària:

DNI TOTAL PUNTUACIÓ PREMI
47405068K 8,75 punts 1r premi de 3.500,00 €

El segon premi dotat amb 2.500,00 €; el tercer premi dotat amb 2.000,00 € i el 4t premi dotat amb 1.000,00 €, destinats a estudiants universitaris, han quedat deserts.

El premi dotat amb 1.000,00 € destinat a estudiants de CFGS ha quedat desert.

4.- Aprovació premis al millor expedient acadèmic i a la millor actitud

PREMIS CURS 2018/19

PREMI AL MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC

PRIMÀRIA

Premi al millor expedient acadèmic. Es valoraran les notes finals de juny de 6è. En cas d’empat es valoraran les de 5è i 6è. Si torna a haver-hi empat, s’afegirà un nou curs fins poder desempatar.

Destinataris: 1 alumne/a de 6è de primària de cada grup de cadascuna de les escoles públiques i concertades del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

ESO

Es valoraran les notes finals de juny de 4t d’ESO. En cas d’empat es valoraran les de 3r i 4t. Si torna a haver-hi empat, s’afegirà un nou curs fins poder desempatar.

Destinataris: 1 alumne/a de 4t d’ESO de cada grup de cadascun dels instituts d’ensenyament secundari de Sant Josep de sa Talaia.

El premi que s’atorgarà als alumnes de primària i ESO serà d’un cap de setmana d’aventura.

FPB

Premi al millor expedient acadèmic. Es valorarà tenint en compte la nota final de juny de tot l’expedient de FPB. Hauran de tenir el mòdul de FCT apte.

Destinataris: un/a alumne/a de FPB seleccionat/da de cada un dels instituts del municipi de Sant Josep de sa Talaia. El premi serà un MP3, auriculars o similar.

CFGM

Premi al millor expedient acadèmic. Es valorarà tenint en compte la nota final de juny de tot l’expedient del CFGM. Hauran de tenir el mòdul de FCT apte.

Destinataris: un/a alumne/a de CFGM seleccionat/da de cada un dels instituts del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

El premi serà un MP3, auriculars o similar

CFGS

Premi al millor expedient acadèmic. Es valorarà tenint en compte la nota final de juny de tot l’expedient del CFGS. Hauran de tenir el mòdul de FCT apte.

Destinataris: un/a alumne/a de CFGS seleccionat/da de cada un dels instituts del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

El premi serà una tablet o equivalent.

BATXILLERAT

Premi al millor expedient acadèmic. Es valorarà tenint en compte la nota final de juny de tot l’expedient de batxillerat.

Destinataris: un/a alumne/a de batxillerat de cada un dels instituts del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

El premi serà una tablet o equivalent.

PREMI A LA MILLOR ACTITUD

Premi a la millor actitud, destinat a aquell alumne/a que destaqui pels seus valors de responsabilitat, solidaritat i esforç.

Destinataris: 1 alumne/a de 6è de primària, de cada grup, de cadascuna de les escoles públiques i concertades del municipi de Sant Josep de sa Talaia i 1 alumne/a de 4t d’ESO, de cada grup, de cadascun dels instituts d’ensenyament secundari del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

El premi que s’atorgarà serà d’un cap de setmana d’aventura.

5.- Acceptació proposta millora oferta per l’entitat Tripi Tropo, SC en relació a la gestió de l’EI Cala de Bou , que puja a 21.866,14 €.

Acceptar la donació del material comprat per Tripi Tropo, SC, que passarà a l’inventari de béns de l’escoleta. Aquest material, el cost d’adquisició del qual puja a 3.712,14 € consisteix en el següent:

  1. a) Mobiliari escolar:

– 5 cadires de faig Europa T1 mandarina; 5 cadires de faig Europa blau lavanda T2; 1 taula de faig Europa RED.D120 T2 mandarina amb els corresponents peus.

– Dossificadors, dispensadors i materials divers per als banys

– Papereres

  1. b) Material fungible descrit a les factures:

Puzles; jocs infantils material d’oficina; gomets, plastilina, pintures, cartolines, temperes, cinta transparent, contes, pissarres suro, piscines inflables, jugarois diversos etc. En acabar la gestió de l’escoleta, aquesta haurà de quedar dotada amb tot aquest material, per la qual cosa el que s’hagi anat gastant o fent-se malbé haurà d’estar reposat quan es faci la nova adjudicació i formarà part de l’inventari que figura als plecs tècnics que serveixen de base a la licitació.

Es justifica la necessitat que aquest material formi part de l’inventari de l’escoleta en el fet que quan es produeix un canvi de concessionària, l’escoleta queda desabastida de qualsevol tipus de material escolar per un o dos dies, mentre dura el traspàs. L’antiga concessionària s’emporta el material fungible, del qual és propietària i no hi ha una reposició d’aquest material fins que la nova concessionària pren possessió de la gestió del centre.

7.- Concessió de permís d’instal·lació i obres a l’Ajuntament de Sant Josep de sa talaia per a l’activitat permanent major d’un edifici per a usos turístics i socioculturals al Caló de s’Oli

8.- Denegació permís d’instal·lació i obres, sol·licitat per l’entitat Othman Ktiri Rent a Car, SL, per a l’activitat permanent menor de venda, lloguer i manteniment bàsic de vehicles a motor de fins a 3,5 tones sense conductor, amb la denominació comercial “OK Rent a Car”, a situar a la ctra. de l’Aeroport, km. 4,6, parròquia de Sant Jordi de ses Salines

9.- Sol·licitud a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) de declaració d’interès general formulada per l’entitat IBIZA DEEP BLUE HOLDINGS, SL, en relació amb el projecte d’instal·lació aparcament públic a platges de Comte, TM de Sant Josep de sa Talaia

10.- Personació de l’Ajuntament en el procediment abreujat núm. 112/2019, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca