EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 04/04/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 04 D’ABRIL DE 2019.

ACTA NÚM. 08/19

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors (acta de la sessió extraordinària de 15 de març – acta de la sessió ordinària de 21 de març)

2.- Aprovació de factures. S’aproven 33 factures per import de 652.345,84 €

3.-. Incoació expedient de resolució del contracte corresponent al lot núm. 4 de plata s’Estanyol, de l’expedient “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021” per renúncia del contractista.

4.- Incoació expedient de resolució del contracte corresponent al lot nº 62 de platja de Migjorn, de l’expedient “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021” per renúncia del contractista,

5.- Incoació expedient de resolució del contracte corresponent al lot nº86 de Platja d’en Bossa, de l’expedient “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021” per renuncia del contractista,

6.- Informar desfavorablement sol·licitud autorització per ocupació de béns de domini públic maritimoterrestre estatal amb instal·lacions de temporada feta per l’entitat CORPORACIÓN RAPA NUI 2012, SL, per a la instal·lació d’elements a les platges de Comte

7.- Informar favorablement sol·licitud d’autorització per ocupació de béns de domini públic martitimoterrestre estatal amb instal·lacions de temporada feta per a lloguer d’elements nàutics a cala Codolar

8.- Adjudicació del lot núm. 61 del contracte “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021” a la Sra. amb DNI 47255174 H, escola de vela, de la platja de Migjorn, per import de 3.000,00 €.

9.- Autorització reubicació lleugerament d’alguns dels elements del lot 70 de platja d’en Bossa, sol·licitat per la UTE BEACHOUSE ISLAND SPAIN, SL y JETS PLAYA D’EN BOSSA, S.L., sense que la seva redistribució impliqui una major ocupació del domini públic maritimoterrestre per part de l’adjudicatari.

10.- Concessió llicència urbanística. Ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat.
C. del Torrent, núm. 12, Can Guerxo, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia

11.- Concessió llicència urbanística. Legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat.
C. del Torrent, núm. 12, Can Guerxo, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM Sant Josep de sa Talaia.

12.- Denegació de llicència urbanística. Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat.
Can Gaspar o sa Punta, es Rafal Trobat, TM de Sant Josep de sa Talaia

13.- Personació de l’Ajuntament en el procediment ordinari PO-16/2019 seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.

14.- Personació de l’Ajuntament en el procediment ordinari 40/2019 seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca.