EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 04/08/2022

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta de la sessió ordinària 15/22, de 22 de juliol.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 24 factures per import de 296.438,71 €.

3.- Informar desfavorablement la petició feta per la Demarcació de Costes de les Illes Balears sobre sol·licitud de concessió per a la reparació i consolidació de plataforma, escala i dos casetes existents i opcionalment mur i torre ascensor a la zona litoral de Cala Vedella, promogut per l’entitat Zomete, SA.

4.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de 3 edificis plurifamiliars amb piscina comunitària, 7 locals comercials i garatge, i dotació d’infraestructures a la parcel·la per assolir la condició de solar. Cantonada Ctra. Eivissa a Sant Antoni i C.Diputat Josep Ribas, TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, i execució d’obres de dotació d’infraestructures a la parcel·la per assolir la condició de solar. C. Cantàbria, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb aljub soterrat per a pluvials i obertura d’un tram camí d’accés. Finca Vénda de Dellà Torrent, zona Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió de llicència urbanística. Legalització de piscina i cambra tècnica soterrada. C. de Sevilla, Cala de Bou, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Concessió de llicència urbanística. Enderroc d’annexos i d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat executat en habitatge unifamiliar aïllat existent. Can Toni Pelleu, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de 10 habitatges unifamiliars amb sengles piscines i espais privatius. C. Motril, Urbanització Montecarlos, Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

10.- Concessió de llicència urbanística. Enderroc d’edificacions existents (magatzems). C. del Falcó, sa Carroca, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

11.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de piscina, zona de terrassa i cambra tècnica soterrada. C. Terol, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

12.- Concessió de llicència urbanística. Legalització, demolició parcial i ampliació d’habitatge unifamiliar amb piscina. C. Terol, TM de Sant Josep de sa Talaia.

13.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, i execució d’obres de dotació d’infraestructures a la parcel·la per assolir la condició de solar. C. Aligot, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

14.- Concessió de llicència urbanística. Construcció de piscina i cambra tècnica soterrada. C. Pigre Gris, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

15.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb dos piscines. Parcel·la de la urbanització Montecarlos, Cala Tarida, TM de Sant Josep de sa Talaia.

16.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obra atorgada per a l’execució de modificacions en el transcurs de les obres de la llicència d’obres, atorgada a la vegada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat. Can Ramon de s’Alqueria, TM de Sant Josep de sa Talaia.

17.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, i dotació d’infraestructures de la parcel·la per assolir la condició de solar. C. de Cas Vildo, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

18.- Concessió de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, piscina, quatre terrasses amb pèrgoles i obertura d’un nou tram de camí. Finca Cas Escandells des Jondal, TM de Sant Josep de sa Talaia.

19.- Concessió de llicència urbanística. Modificacions en el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obra atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb annex i piscina. Puig de s’Argila, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

20.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb dos annexos, piscina i un camí d’accés. Finca venda de Cas Serres, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

21.- Denegació de llicència urbanística. Enderroc de determinades edificacions existents en zona de reculades i legalització d’habitatge unifamiliar. C. Astor, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

22.- Denegació de llicència urbanística. Recuperació de l’antiga edificació tradicional eivissenca (casa pagesa). Finca Can Pep des Ferrer, es Rafal Trobat, TM de Sant Josep de sa Talaia.

23.- Acceptació de cessió de sòl efectuada pel Sr. Andre Fred Finkenwirth, destinats a Vials.

24.- Resolució expedient sancionador incoat contra els Srs. Javier Vázquez, Marius Viorel i Tomás Silver.