EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 05/05/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 05 DE MAIG DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 07/23, sessió ordinària de 21 d’abril.

2.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. Urbanització Vista Alegre, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

3.- Concessió de llicència urbanística. Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat. C. de Biscaia, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, annex, obertura d’un nou camí d’accés i actuacions d’integració paisatgística. Can Curtet, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Modificació del projecte autoritzat amb la llicència atorgada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, piscina, aljub per a pluvials, modificació de l’entorn exterior, zona d’aparcament i obertura d’un nou tram de camí d’accés. Finca Plana Prats o Roques Males, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Concessió de llicència urbanística. Moviments de terra per a l’execució de seguiment arqueològic preventiu prescrit per resolució de la CIOTUPHA, com a condició a l’expedient de sol·licitud de llicència d’obra. Venda de Davall sa Serra, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Revocació de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2018, de denegació de llicència d’obra.

8.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Ordinari 62/2023, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma.