EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 06/09/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 06 DE SETEMBRE DE 2018.

ACTA NÚM. 24/18

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 23/18)

2.- Aprovació de factures. S’aproven 15 factures per import de 490.987,98 €

3.- Informar favorablement sobre la modificació “Projecte d’urbanització del SUDO-01, Port des Torrent, Sant Agustí, del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia” ja que representa una modificació de menys d’un 10% respecte al projecte
Estableix el preu d’execució material (P.E.M.) total de les noves partides proposades en 4.805,98€, i un pressupost de contracte de 5.719,12€ + 1.201,02€ d’IVA.

4.- Aprovació ’expedient de modificació de contracte de “Serveis d’abalisament a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia”, consistent a incloure l’abalisament de les platges des Bol Nou (137, 10 m.l, es Torrent (281,10 m.l) amb un total de 418,20 m.l, pel preu total de 37.723,62 €.

6.-. Denegació llicència urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina.
Ses Serretes de Cala Carbó, TM de Sant Josep de sa Talaia

7.- Denegació llicència urbanística. Modificació durant el transcurs de les obres de la llicència d’obres 293/2016 atorgada per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 30.11.2016 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina.
Agrupació de les parcel·les 36, 37, 39 i 41 del polígon 6, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

8.- Aixecament suspensió eficàcia de la llicència urbanística 564/2003 acordada per la Junta de Govern Local feta el 16.11.2017 i aixecament paralització dels actes que es poguessin estar executant a l’empara de l’esmentada llicència