EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 07/02/2019

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 07 DE FEBRER DE 2019.

ACTA NÚM. 03/19

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors (acta de 13 de desembre de 2018, acta 21 de desembre de 2018, acta de 17 de gener de 2019 i acta de 24 de gener de 2019)

2.- Aprovació de factures romanents any 2018. S’aproven 27 factures per import de 605.642,19 €

3.- Resolució dels contractes corresponents als Lots núm. 46 i 47 de l’expedient “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021”, per incórrer el contractista en causes de resolució contractual

4.- Liquidació del contracte “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021” (Lot núm. 63)

5.-. Desestimació del recurs de reposició presentat contra l’acord de resolució contractual corresponent al Lot núm. 61 del contracte “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021”.

6.- Estimació del recurs de reposició presentat contra l’acord de la Junta de Govern local, de data 29 de juny de 20018, relatiu a la confiscació de fiances provisionals dipositades per concórrer a la licitació de l’expedient per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals a les platges.
Acordar la devolució de les fiances provisionals dipositades respecte dels lots 33, 34 i 35, per import de 2.220,00 €, 3.288,00 € i 4.020,00 € respectivament.

7.- Adjudicació del Lot núm. 61 del contracte “Explotació́ d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021” consistent en una escola de vela a la platja de Migjorn, situada al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa

8.- Aprovació de les bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnis/ques mitjan/mitjanes de Medi Ambient, Grup A Subgrup A2, personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Publicació de les bases de la convocatòria al BOIB

9.- Concessió llicència Urbanística. Enderroc de construcció existent, vinculat a l’expedient d’obra nova de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.
Parcel·la 229 del polígon 9, TM Sant Josep de sa Talaia.

10.- Concessió llicència Urbanística. Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.
parcel·la 18 de l’illa 10, Vista Alegre, TM Sant Josep de sa Talaia.

12.- Concessió llicència Urbanística. Enderroc de magatzem, vinculat a l’expedient d’obra nova de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
Finca Davall sa Serra,TM Sant Josep de sa Talaia

13.- Denegació de llicència Urbanística. Legalització restauració d’una edificació tradicional
Can Pere Marí, es Rafal Trobat, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia

14.- Denegació llicència urbanística. Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat.
Es Coll de sa Mata, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia

15.- Denegació de llicència d’obres. Legalització planta soterrani i projecte bàsic i execució mesures complementàries correctores habitatge unifamiliar aïllat.
Can Ribes, Sant Agustí des Vedrà, TM de Sant Josep de sa Talaia

16.- Suspensió de l’executivitat de l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2018, de resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2018 (l’expedient de disciplina urbanística DU-11/2017)

17.- Desestimació de recurs de reposició interposat per l’entitat CATALEYA BEACH CLUB HACIENDA SL, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’agost de 2018, de resolució de l’expedient de Disciplina Urbanística DU-20/2017

18.- Desestimació de recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2017, de resolució de l’expedient de disciplina urbanística DU-11/2016